SMART STEEL PROJECT

ENGLISH

Fortaco is carrying out a project called SmartSteel – a tool chain for estimating and sharing information on the residual value of steel components using Internet of Things and blockchain technologies in 2021 – 2023.
The project is co-financed by National Center for Research and Development.

Goals of the project

Goal of the project is to create a tool for real-life estimation of remaining lifetime of steel components. The data will be authenticated and shared in decentralized way using blockchain technology. The tool will enable new business model based on extended lifetime of off-highway machinery promoting circular economy.

The value of eligible costs of the project is PLN 7 025 900,10, of which PLN 4 429 553,46 is covered by the grant. The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program.

The project is implemented as a part of National Center for Research and Development contest: Fast Track.
The project is realized in consortium with Future Processing Sp. z o.o and Omega Sp. z o.o.

POLISH

Fortaco Sp. z o.o. realizuje w latach 2021-2023 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “SmartSteel – Łańcuch narzędziowy do estymacji i udostępniania informacji o wartości rezydualnej komponentów stalowych z wykorzystaniem technologii IoT i blockchain.”

Celem projektu jest

Celem projektu jest stworzenia rozwiązania do estymowania trwałości resztkowej elelmentów stalowych w czasie rzeczywistym. Dane będą uwiarygadniane i udostępniane w zdecentralizowany sposób, używając technologii blockchain. Narzędzie to powinno umożliwić rozwinięcie nowego modelu biznesowego opartego o wydłużenie okresu użtkowania maszyn, promującego ekonomię obiegu zamkniętego.
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 7 025 900,10 zł, z czego planowane dofinansowanie wynosi 4 429 553,46 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Projekt jest realizowany w konsorcjum z firmami Future Processing Sp. z o.o i Omega Sp. z o.o.

CONTACT US